Koninklijke Ridders van de Katteköp

Narrendom Haren

Carnavalsvereniging

De Katteköp

De interne structuur van de vereniging stemt overeen met deze die gangbaar is bij de meeste carnavalsverenigingen. Het zijn in het bijzonder de Leden van de Raad van Elf die in het bestuur van de vereniging zetelen en dus ook de leiding hebben betreffende alles wat met organisatie van de vereniging te maken heeft.

 

Je zou bij wijze van voorbeeld de Raad van Elf van een carnavalsvereniging kunnen vergelijken met het College van Burgemeester en Schepen van een stad of een gemeente.

 

Naast de leden van de Raad van Elf zijn er ook een aantal "stille medewerkers" actief die, op de kritieke momenten waar veel werk dient verzet te worden, een handje komen toesteken.


Lees verder >>>

Het was in de maand september 1971 dat Etienne Jacobs en Jef Langenaeken, tussen pot en pint, het idee lanceerden om in de toen net samengestelde nieuwe fusiegemeente Haren (Limburg), bestaande uit de kerkdorpen Piringen, Widooie en Haren-Bommershoven, een carnavalstoet te organiseren.


De vier kerkdorpen beschikten over een vrij bloeiend verenigingsleven, waaronder muziekmaatschappijen, sportverenigingen en andere. Helaas spitste de activiteit van deze verenigingen zich enkel toe tot het lokale publiek in ieder kerkdorp. Of met andere woorden, er was geen enkele vereniging actief die haar werkingsdomein uitspreidde over de vier kerkdorpen, wat zeker het samenhorigheidsgevoel niet bevorderde.


Lees verder >>>

Eretekens

Het dragen van onderscheidingen of medailles in de carnavalswereld stamt voornamelijk uit de traditie van het Rijnlands carnaval, waar een aantal Pruisische militaire gebruiken overgenomen werden, zij het dan op een lachwekkende en ironische wijze. Met zou ook kunnen spreken van een zekere persiflage of om het in het belachelijke trekken.

Militairen en hoogwaardigheidsbekleders houden er immers van hun kloeke borsten te versieren met onderscheidingen, medailles en eremetaal. Onderscheidingen die zij verworven hebben op grond van uitzonderlijke feiten, gebeurtenissen of prestaties.

‍ 

Als afgeleide daarvan worden in de carnavalsmiddens eveneens tal van eretekens uitgereikt aan diegenen die zich op de een of andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt, hetzij voor de vereniging, hetzij voor de prins, hetzij op een ander domein in relatie met carnaval.


Lees verder >>>

Tradities

Orde van de Tiene Bierpot


Historiek

In de aanloop naar het nieuwe carnavalseizoen 1980 werd binnen de Raad van Elf besloten om de Orde van de Tiene Bierpot in het leven te roepen.

‍ 

De bedoeling van deze orde bestaat er in om mensen of zelfs verenigingen, die zich op de één of andere bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt binnen het kader van de Harense carnaval en die niet behoren tot de Raad van Elf van de vereniging, bij wijze van dank en erkentelijkheid op een speciale wijze te vereremerken, waarna ze vervolgens opgenomen worden in de Orde van de Tiene Bierpot.

‍ 

Een traditie die ook door sommige andere verenigingen in ere wordt gehouden, zij het dan met een ander kleinood of titel. Denken we maar aan het Gouden Kwartje (Bree), de Humorprijs (Hasselt), de Gouden Katteviller (Millen), De Orde van de Gulle Lach (Genk), enz.. Bij de Ridders van de Katteköp bestaat deze vereremerking, zoals de naam al laat vermoeden uit een prachtige tinnen bierpot.

Lees verder >>>

In memoriam

Bij wijze van eerbetoon denken we ook even terug aan al diegenen die in de loop van de voorbije jaren zeer nauw betrokken geweest zijn bij de werking en het bestaan van onze vereniging, maar die ons ondertussen helaas ontvallen zijn.


Lees verder >>>